Arşiv Belgeleri, Osmanlı Devleti’nden kalan resmi belgeler olup büyük çoğunluğu Osmanlı Arşivleri’nde bir kısmı ise Vakıflar, Tapu-Kadastro ve Cumhuriyet Arşivi’nde bulunan belge koleksiyonlarıdır. Bu koleksiyonları; ‘Belgeler’ (ferman, berat, vakfiye, buyruldu, tezkere vs), ‘Defterler’ (Mühimme, Şikayet, Ahkam, Ayniyat vs) ve Osmanlı mahkeme kayıtları olan ‘Şer’iye Sicilleri’ şeklinde üçe ayırmak mümkündür. Genellikle yükseklisans veya doktora tezi hazırlanmasında kullanılan tüm bu arşiv belgeleri hangi döneme ait olursa olsun aynen transkribe edilebileceği gibi özetleme hizmeti de verilmektedir.

ÜCRET: Belgenin dönemine, yazı çeşidine ve de sayfa uzunluğuna göre değişiklik gösteren Arşiv belgelerinde bir standart olmadığı için ücretlendirme belgeye göre ve transkribe veya özetleme işlemine göre karşılıklı görüşülerek yapılır.